Ara
0326 461 20 88

2018 YILI FALİYET RAPORU

2018 YILI

    FAALİYET RAPORU

 

I-Genel Bilgiler:

A-Misyon ve Vizyon:

a)Misyonumuz: İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak

İlçe halkının sıhhat, selamet ve refahını temin etmek teknolojik imkânlardan faydalanarak ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaktır.

b) Vizyonumuz: İlçemizin imarı çözülmüş, yolları imara uygun açılmış, yolları yapılmış, park ve yeşil alanları uygun hale getirilmiş, Çöpten arındırılmış temiz bir yerleşim alanı ve teknolojinin imkânlarından faydalanılarak “Önce İnsan”, “ Halka Hizmet Hakka Hizmettir” parolasıyla şeffaf ve temiz bir idare ile Kumlu Halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:  5393Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 18. Maddelerde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler:

 

 1- Fiziksel Yapı:  Kumlu Belediye Başkanlığı Mülkiyeti Kumlu Belediye Başkanlığına ait 68 ada 7 parsel de 1053 m2 kayıtlı bulunan arsa üzerine belediyemiz tarafından yaptırılan üç katlı binanın 3. katında 472 m2 alan üzerinde hizmet vermektedir. Kumlu Belediye Başkanlığına ait Adnan Menderes, Metin Yayan ve Aziz Tarım olmak üzere 3 adet parkı, 5000 M2 açık Pazar yeri,  87 adet sıra dükkânı mevcuttur. Makine parkının bulunduğu garaj, 3 adet hizmet otosu, 2 adet otobüs, 3 adet kazıcı – yükleyici, 4 adet traktör,1 adet ambulans, 1 adet vidanjör,4 Adet sıkıştırmalı çöp kamyoneti,1 adet pikap, 6 Adet damperli kamyon,1 Adet Su Taşıma Aracı,1 adet cenaze nakil ve morg aracı, 1 adet hasta nakil aracı, 1 Adet Yol Süpürge Aracı, 2 Adet Greyder,

 

            2-  Örgüt Yapısı: Kumlu Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Memur ve İşçi personelinde oluşan bir örgüt yapısı vardır.

                   a) Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır. İlgili Kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

                   b) Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisi kendi üyeleri arasında 2 üye, mali hizmetler müdürü ve belediye başkanının birim amirleri arasında bir yıl için seçeceği bir üyeden olmak üzere beş kişiden oluşan ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre karar organıdır.

                    c) Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

                    d)  Memur ve İşçiler, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri, zabıta ve park bahçe ve temizlik işleri birimlerinden meydana gelmiş hizmetlerin yürütülmesini sağlayan kişilerden oluşmuştur. Belediyemiz teşkilat kadrosunda Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 61 adet memur kadrosu, 30 adet işçi kadrosu ihdas edilmiş, memur kadrolarının 10 adedi dolu 51 adedi boştur.  4 Adet kadrolu işçi görev yapmaktadır.

            Ayrıca Kumlu Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışan 23 Adet işçi de bulunmaktadır.

 

            3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, bilişim teknolojisi imkânlarından yararlanmak zorunlu hale geldiğinden bilgisayarlarımız birbirine hızlı, kontrollü, kurallı ve güvenli bir şekilde bağlanması sağlanmış kesintisiz güç kaynağı kurulmuş, ADLS bağlantılı internet bağlantısı sağlanarak, Muhasebe, Emlak, ÇTV, Tahsilat, Memur-İşçi Bordoları, Encümen yazılım programları hizmete sunulmuştur. 1 Ana merkez, 13 terminal olmak üzere toplam 14 kişisel bilgisayar ile hizmet verilmektedir.  

 

4- İnsan Kaynakları: Belediyemiz teşkilat kadrosunda 1 Adet Belediye Başkan Yardımcısı, 6 Adet Müdürlük, 6 adet şef, 17 adet idari personel, 9 adet teknik personel, 2 adet sağlık personeli, 3 adet yardımcı hizmetler personeli, 16 adet zabıta personeli, 1 Adet Avukat olmak üzere toplam 61 adet kadro mevcut olup 10 adedi dolu, 51 adedi boştur, Personelin 1 adedi Yüksek Okul mezunu,  4 adedi lise mezunu, 4 adedi ortaokul, 1 ilkokul mezunudur.  Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre 30 adet işçi kadrosu tahsis edilmiş fiili çalışan 4  adet işçi mevcuttur, 26 adet işçi kadrosu boştur. Memur çalışanların 10 adedi Erkek, Bayan memur mevcut değildir. İşçi olarak çalışanlardan 4 adedi erkek personeldir.

 

5- Sunulan Hizmetler: Belediyemizce aşağıda belirlenen konular hizmet olarak sunulmaktadır.

a) İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

            b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

            c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

          d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

            e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

            f) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

     h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

            i) Borç almak, bağış kabul etmek.

            j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre kurmak, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

            k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

            l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

            m) İlçe ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla  izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

            n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

            o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Karayolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Vb. hizmetler sunulmaktadır.

            6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Belediyemizde denetim; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin   süreç   ve   sonuçlarını   mevzuata,  önceden   belirlenmiş    amaç  ve   hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

         Belediyemizde iç ve dış denetim yapılmaktadır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali Denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmakta ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolleri tarafından da denetlenir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre her yıl belediye meclisi ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini inceleyerek belediye meclisine rapor etmekte olup belediye meclisi kararı ile kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

II. AMAÇ ve HADEFLER:

            A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:  İlçe sakinlerininmahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

            B- Temel Politika ve Öncelikler: Kurum olarak iç işleyişimiz ve buna paralel olarak halka verilen hizmetin geliştirilmesi, belediyemize ve Kumlu’ ya yakışır bir hale gelmesi.

            Belediyemiz bünyesinde çalışanların personelin çalışma şartlarının modernize edilmesi ve kalifiye personel konusunda eksikliklerin norm kadroya uygun hale getirilmesi.

            Kamu düzenin gereği gibi sağlanması ve afetlere anında müdahale edilmesi için hizmet alt yapısının güçlendirilmesi, eleman ve araç takviyesiyle halkımıza yakışır hizmet sunulması.

            Kumlu halkının daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, çevrenin korunmasını doğal varlıkların kullanımında çevresel duyarlılığın arttırılması ve çevrenin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak. Her çeşit çevre kirliliğine karşı eğitim çalışmaları yaparak halkı çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmek temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

            Halkın kullanımına sunulan mahalli hizmetlere ilişkin olarak belediyemizin yetkisinde bulunan kamu ortak kullanımına ait yerler için yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

            FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 2018 mali yılı gider bütçemiz 7.750.000.oo.-TL olarak kabul edilmiştir.

 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:   2018 mali yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

630.01 - Personel Giderleri:                                                                1.239.706,63 TL

630.02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Gideri:                           194.335,84.-TL

630.03 – Mal ve Hizmet Alımlar Gideri:                                             3.627.979,33-TL

630.04 – Faiz Giderleri                                                                          90.196,48-TL

630.05- Cari Transferler                                                                    78.754,51-TL

630.06- Sermaye Gideri                                                                          2.827.256,62-TL 

Olmak üzere toplam8.058.229,41.-TL gider tahakkukun yapıldığı,

 

2018 Mali Yılı bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması olarak;

01- Genel Kamu Hizmetleri:                                                       1.182.112,18.-TL

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri:                                                   282.308,40.-TL

04- Ekonomik İşler ve Hizmetler:                                         600.274,12.-TL

05- Çevre Koruma Hizmetleri:                                              1.696.378,42.-TL

06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:                                  4.297.156,29.-TL.

Olmak üzere toplam 8.058.229,41 .-TL gider tahakkukunun yapıldığı,

2018 mali yılı gelir ekonomik sınıflandırması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

Bütçe                   Gelirinin Türü                                                   Gelir Miktarı    

800.01                    Vergi Gelirleri                        274.408,15 TL

800.03                    Teşebbüs ve mülkiyet Gelirleri                    127.072,43-TL

800.04                    Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gel.      4.016.150,00-TL

800.05                    Diğer Gelirler                                                4.148.400,74-TL

Olmak üzere toplam 8.566.031,32.-TL gelir elde edildiği,

3- Mali Denetim Sonuçları: Belediyemiz meclisinin 03.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu 2018 mali yılı gelir ve gider hesaplarının denetimini 01.03.2019 ile 18.03.2019tarihleri aralığında tamamlamış olup 22.03.2019 tarihinde belediye meclisine sunmuştur.

4- Diğer Hususlar:

      a) Belediyenin Borç Durumu:

1- İller Bankasında Alınan Kredi:                                                       1.768.004,71.-TL

2- Bütçe Emanetleri Hesabı:                                                       543.201,05.-TL.

3- Ödenecek vergi ve fonlar hesabı:                                                                   23,30-TL.

     4- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı:                                  0,00.-TL.

5- Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilât Hs.         20.703,71.-TL

6- Kamu İdareleri Payları Hesabı:                                                                 78.754,51-TL

7-Vadesi geçmiş ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlarımız:                  10.811.219,77-TL

B- Performans Bilgileri: 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

 

A) Çevre Düzenlemesi:

a) İlçemizin Kanalizasyon inşaatı sonucu bozulan yollara kilitli parke taşı döşeme işi.

b) 6360 Sayılı Kanun çerçevesinde statüleri değişerek mahalleye dönüşen köylerimizin Çöp Toplama Hizmetlerinin yapılması.

c) Belediyemize ait Adnan Menderes ve Metin Yayan parklarının restore edilmesi.

d) Belediyemiz makine ikmal amirliğinin restore edilmesi.

 

e) Refüjlerin yenilenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

 

f) İlçemiz merkezi ve bağlı mahallelerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemiz imkânlarıyla 600 adet çöp konteynırının dağıtılması

                                                                                                        

 

B) Eğitim ve Öğretim Faaliyeti;

a) İlçemiz içerisinde bulunan tüm okullarımızın çeşitli ihtiyaçları Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

C) Hizmet Araçları Alım ve Yapım Faaliyeti:

aÇevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan 1 Adet Kazıcı Yükleyici Kepçe

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan Bir Adet Damperli Kamyon

D) Memur ve İşçi Alacakları:

a)Belediyemiz teşkilat kadrosundaki tüm Memur ve İşçi alacakları ödenmiştir.

E) Spor Faaliyetleri:

a) Hatay 2. Amatör Kümede mücadele eden Kumlu Spora her türlü yardım sağlanmaktadır.

F) Yardım Faaliyetleri:

a) Ramazan Ayında Suriyeli Mültecilere yönelik 30 gün boyunca iftar yemeği verilmiştir.

b) İhtiyaç sahibi 100 aileye Ramazan Ayı boyunca Gıda Paketi dağıtılmıştır.

c) İhtiyaç sahibi ailelerin cenazelerinde çeşitli gıda yardımları yapılmıştır.

d) Hasta vatandaşlarımıza tedavi sürecinde taşıma hizmetleri sunulmuştur.

e) Maddi durumu olmayan hanelere gıda paketi dağıtılmıştır.

f) Suriyeli Vatandaşlara temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ayni yardım yapılmıştır..

G) Sağlık Faaliyetleri:

a) Kara ve sivrisinek ile mücadele için ilaçlama çalışmalarımız tamamlanmıştır. 2018 Yılı içerisinde bu hizmet, ilgili yazılar ve yazışmalar çerçevesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir.

b) İlçemizde Ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza ve Suriyelilere Temizlik ve Hijyene yönelik bir adet çamaşırhane kurulmuş olup, söz konusu çamaşırhanenin restorasyonu yapılmıştır.

c) İlçe merkezi ve bağlı mahallerde bulunan Çöp Konteynırlarına dezenfekte (İlaçlama) çalışması yapıldı.

H) İstihdam Faaliyetleri:

a) 2018 yılı içerisinde belediyemize müracaat eden 18 esnafımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

b)  İlçemizde inşaatı devam eden 8 kişiye Yapı ruhsatı, 10 kişiye yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

 

J) Evlendirme İşlemleri:

2018 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme dairesine müracaat eden, 135 çiftin evlenme akdi yapılmıştır.

YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR:

 1. Bozuk olan yolların kilitli parke taşı ve stabilize malzeme ile kaplanması
 2. İmara uygun açılmayan cadde ve sokak yollarının açılması
 3. Parkların restore edilerek, yeşil alan çalışmalarının yapılması
 4. Refüj ve Temizlik çalışmalarının yapılması
 5. Yeni hizmet araçlarının kazandırılması
 6. Merkez ve mahallelerimize yeni çöp konteynırlarının kazandırılması
 7. İlçemize bağlı 8 Mahalleye Açık Hava Düğün Salonu Yapılması
 8. İlçemiz Hükümet Konağı Meydanına Saat Kulesi ve Çevre Düzeni Yapılması
 9. Belediye Binası Önündeki Atatürk Anıtı ve Çevre Düzeni Restore İşinin Tamamlanması
 10. Metin Yayan Parkının Restore Edilmesi

PLANLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. İlçe merkezi ve mahallelerimizin muhtelif cadde ve sokak yollarının parke taşı ile kaplanması
 2. Açılmayan yol, cadde ve sokakların açılması ve stabilize malzeme ile dolguları yapıldıktan sonra parke taşı ile döşemesi.
 3. Temizlik Çalışmalarının merkez ve bağlı tüm mahallelerimizde uygulanması
 4. Briket hanelerin şehir dışında uygun bir alana taşınması
 5. İlçemiz Semt Pazarının ıslah edilmesi
 6. İlçemizdeki dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 250-300 adet toplu konutun (TOKİ) yapılması
 7. Merkez Kapalı Düğün Salonununyapılarak halkın hizmetine sunulması
 8. İhtiyaç duyulanmahallelerimize çocuk oyun gruplarıyla donatılmış çocuk parkları yapılması
 9. Aziz Tarım Parkı içerisindeki Gençlik Merkezinin Çevre Düzenin Yapılarak Halkın Hizmetine Sunulması
 10. Doğuayrancı ve Kalatepe Mahallelerimize Halı saha, Basketbol ve Voleybol Sahaları Yapılması
 11. Eski TİGEM Arasızının Sosyal Alan Haline Dönüştürülerek Halkımızın Hizmetine Sunulması

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler: 

1-Kumlu İlçesi Amik Ovasının merkezinde olması sebebiyle ulaşım imkânının rahat olması.

2-Her mevsim uygun iklim olması.

3-Düz ova olması ve arazilerinin kalitesi sebebiyle yılda 3 ürün alınabilmesi.

4-Pamuk ürünün Ege tipi 1. sınıf kalite olması.

5-Tarıma dayalı geniş arazilerin mevcut olması.

6-Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması.

7-İlçe içme suyunun ihtiyaca cevap vermesi.

8-Eğitim – öğretim için yeteri okulun bulunması.

9-İhtiyaca cevap verebilecek park ve çocuk bahçesinin olması.

B-Zayıflıklar:

1-Kültürel tesislerin yetersiz olması.

2-Ayniyat yönetiminin yetersizliği.

3-Ödeneklerin yetersiz olması.

4-Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği.

5-İlçenin deprem kuşağında olması.

6-Afrin çayı dere yatağının ıslah edilmemiş olması.

7-Tanıtım ve pazarlama yetersizliği.

8-Sınır ilçesi olmamıza rağmen sınır ticaretinin gelişmemiş olması.

9-İlçe Halkının geçim sıkıntısı sebebiyle İstanbul ve Kıbrıs ağırlıklı göç vermesi.

10-Çiftçilerimizin ürünlerinin fiyatlarının düşük olması pazarlama sıkıntısı.

11-Atık yönetimi konusundaki yetersizlik.

12-Kalifiye eleman yetersizliği.

C- Değerlendirme: Kumlu İlçesi, Hatay İlinin en küçük ilçesidir. Ekonomik nedenlerle halkının bir bölümünün çalışmak üzere göç etmesi, işsizlik sorunu, ilçe halkının gelir düzeyinin düşük olması sebebiyle mahalli manadaki gelirlerimizi tahsil etmekte zorlanmaktayız. 2380 Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere aktarılan % 6 pay miktarlarının mutlak suretle arttırılması gereklidir. Belediye gelirleri ile gider tahakkukları karşılaştırıldığında görüleceği gibi ödemeler ancak memur- işçi maaş net ödemeleri ile acil ödemelere kifayet etmektedir. Tahakkuk eden SSK primleri, Emekli Sandığı kesintileri ve vergi borçlarımızın ödenmesi imkânsız hale gelmiştir. Uzlaşma borçlarımız kapsamında kesilen paylarımız memur – işçi net maaş ve ücret ödemelerini de sıkıntıya sokmuştur.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:  Ekonomik olarak zor durumda bulunan Mahalli İdarelerin bu sıkıntıda bir an önce kurtulmaları için acil kaynakların oluşturulması pay miktarlarının arttırılması, kalifiye elemanın sağlanması için bakanlık nezdinde eğitim programlarının belirli periyotlarla düzenlenmesi gerektiği kanaat ve görüşündeyim.

            Belediye başkanı faaliyet raporu üzerinde lehte veya alehte konuşmacı olup olmadığı soruldu lehte veya alehte konuşmacı olmadığından oylamaya geçildi yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabulüne;

 

KARAR

 

Belediyemiz Meclisinin 09.04.2019 gün ve 20 sayılı kararın yazılı olduğu şekli ile kabulüne alınan kararın gereği ve bilgi için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine Meclisimizce karar verildi.

 

 

Menderes EKER                               Hasan ÖNALIR                         Mehmet GEÇEN

1.Meclis Başkanı V.                                  Kâtip                                       Kâtip