Ara
0326 461 20 88

2020 YILI FALİYET RAPORU

 

 

2020 YILI

FAALİYET RAPORU

 

I-Genel Bilgiler:

A-Misyon ve Vizyon:

a)Misyonumuz: İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak

İlçe halkının sıhhat, selamet ve refahını temin etmek teknolojik imkânlardan faydalanarak ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaktır.

b) Vizyonumuz: İlçemizin imarı çözülmüş, yolları imara uygun açılmış, yolları yapılmış, park ve yeşil alanları uygun hale getirilmiş, Çöpten arındırılmış temiz bir yerleşim alanı ve teknolojinin  imkânlarından faydalanılarak “Önce İnsan”, “ Halka Hizmet Hakka Hizmettir” parolasıyla şeffaf ve temiz bir idare ile Kumlu Halkına layık olduğu hizmeti sunmaktır.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. ve 18. Maddelerde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler:

 

 1- Fiziksel Yapı:  Kumlu Belediye Başkanlığı Mülkiyeti Kumlu Belediye Başkanlığına ait 68 ada 7 parsel de 1053 m2 kayıtlı bulunan arsa üzerine belediyemiz tarafından yaptırılan üç katlı binanın 3. katında 472 m2 alan üzerinde hizmet vermektedir. Kumlu Belediye Başkanlığına ait Adnan Menderes, Metin Yayan ve Aziz Tarım olmak üzere 3 adet parkı, 5000 m² açık Pazar yeri,  87 adet sıra dükkânı mevcuttur. Makine parkının bulunduğu garaj, 3 adet hizmet otosu, 2 adet otobüs, 3 adet kazıcı – yükleyici, 1 adet traktör, 1 adet vidanjör, 4 Adet sıkıştırmalı çöp kamyoneti,1 adet pikap, 3 Adet damperli kamyon, 1 adet hizmet aracı (minibüs), 1 Adet Yol Süpürge Aracı, 2 Adet Greyder

 

              2-  Örgüt Yapısı: Kumlu Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Memur ve İşçi personelinde oluşan bir örgüt yapısı vardır.

                   a) Belediye Meclisi, Belediyenin karar organıdır. İlgili Kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

                   b) Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, belediye meclisi kendi üyeleri arasında 2 üye, mali hizmetler müdürü ve belediye başkanının birim amirleri arasında bir yıl için seçeceği bir üyeden olmak üzere beş kişiden oluşan ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre karar organıdır.

                    c) Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İlgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

                    d)  Memur ve İşçiler, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri, zabıta ve park bahçe ve temizlik işleri birimlerinden meydana gelmiş hizmetlerin yürütülmesini sağlayan kişilerden oluşmuştur. Belediyemiz teşkilat kadrosunda Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 61 adet memur kadrosu, 30 adet işçi kadrosu ihdas edilmiş, memur kadrolarının 10 adedi dolu 51 adedi boştur.  4 Adet kadrolu işçi görev yapmaktadır. (Selahattin Güç 2020 Yılında, Ahmet Kalkar 2021 Şubat Ayında Emekliliğe ayrılmıştır.) Ayrıca 2 Adet de Sözleşmeli Personelimizde mevcuttur.

            Yine Kumlu Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde 24 Adet sürekli işçi, 6 adet de geçici işçi görev yapmaktadır.

 

           3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, bilişim teknolojisi imkânlarından yararlanmak zorunlu hale geldiğinden bilgisayarlarımız birbirine hızlı, kontrollü, kurallı ve güvenli bir şekilde bağlanması sağlanmış kesintisiz güç kaynağı kurulmuş, ADLS bağlantılı internet bağlantısı sağlanarak, Muhasebe, Emlak, ÇTV, Tahsilat, Memur-İşçi Bordoları, Encümen yazılım programları hizmete sunulmuştur. 1 Ana merkez, 13 terminal olmak üzere toplam 14 kişisel bilgisayar ile hizmet verilmektedir.  

 

4- İnsan Kaynakları: Belediyemiz teşkilat kadrosunda 1 Adet Belediye Başkan Yardımcısı, 6 Adet Müdürlük, 6 adet şef, 17 adet idari personel, 9 adet teknik personel, 2 adet sağlık personeli, 3 adet yardımcı hizmetler personeli, 16 adet zabıta personeli, 1 Adet Avukat olmak üzere toplam 61 adet kadro mevcut olup 10 adedi dolu, 51 adedi boştur, Personelin 1 adedi Yüksek Okul mezunu,  4 adedi lise mezunu, 4 adedi ortaokul, 1 ilkokul mezunudur.  Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre 30 adet işçi kadrosu tahsis edilmiş fiili çalışan 4  adet işçi mevcuttur, 26 adet işçi kadrosu boştur. Memur çalışanların 10 adedi Erkek, Bayan memur mevcut değildir. İşçi olarak çalışanlardan 4 adedi erkek personeldir. Belediyemize ait Personel Limited Şirketi bünyesinde ise 24 Temizlik Personeli, 6 tane de Park ve Bahçe çalışanı olmak üzere toplamda 30 işçi ve 2 de Sözleşmeli Personel bulunmaktadır.

 

5- Sunulan Hizmetler: Belediyemizce aşağıda belirlenen konular hizmet olarak sunulmaktadır.

a) İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

            b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

            c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

          d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

            e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

            f) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

         h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

            i) Borç almak, bağış kabul etmek.

            j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre kurmak, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

            k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

            l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

            m) İlçe ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla  izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

            n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

            o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan  diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Karayolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Vb. hizmetler sunulmaktadır.

            6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Belediyemizde denetim; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin   süreç   ve   sonuçlarını   mevzuata,  önceden   belirlenmiş    amaç  ve   hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

         Belediyemizde iç ve dış denetim yapılmaktadır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali Denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmakta ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolleri tarafından da denetlenir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre her yıl belediye meclisi ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini inceleyerek belediye meclisine rapor etmekte olup belediye meclisi kararı ile kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

     II. AMAÇ ve HADEFLER:

            A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:  İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

            B- Temel Politika ve Öncelikler: Kurum olarak iç işleyişimiz ve buna paralel olarak halka verilen hizmetin geliştirilmesi, belediyemize ve Kumlu’ ya yakışır bir hale gelmesi.

            Belediyemiz bünyesinde çalışanların personelin çalışma şartlarının modernize edilmesi ve kalifiye personel konusunda eksikliklerin norm kadroya uygun hale getirilmesi.

            Kamu düzenin gereği gibi sağlanması ve afetlere anında müdahale edilmesi için hizmet alt yapısının güçlendirilmesi, eleman ve araç takviyesiyle halkımıza yakışır hizmet sunulması.

            Kumlu halkının daha sağlıklı bir çevrede yaşaması, çevrenin korunmasını doğal varlıkların kullanımında çevresel duyarlılığın arttırılması ve çevrenin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak. Her çeşit çevre kirliliğine karşı eğitim çalışmaları yaparak halkı çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmek temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

            Halkın kullanımına sunulan mahalli hizmetlere ilişkin olarak belediyemizin yetkisinde bulunan kamu ortak kullanımına ait yerler için yeni düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

            FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: 

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 2020 mali yılı gider bütçemiz 9.000.000.00.-TL olarak kabul edilmiştir.

 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:   2020 mali yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

630.01 - Personel Giderleri:                                                                               1.644.905,56 TL

630.02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Gideri:                           269.129,02.-TL

630.03 – Mal ve Hizmet Alımlar Gideri:                                                           3.732.276,12-TL

630.04 – Faiz Giderleri                                                                                      203.287,35-TL

630.05- Cari Transferler                                                                                     121.833,09-TL

630.06- Sermaye Gideri                                                                                     848.529,41-TL 

Olmak üzere toplam 6.819.960,55.-TL gider tahakkukun yapıldığı,

 

2020 Mali Yılı bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması olarak;

01- Genel Kamu Hizmetleri:                                                                             1.353.695,40.-TL

03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri:                                                      429.642,65.-TL

04- Ekonomik İşler ve Hizmetler:                                                                     893.510,20-TL

05- Çevre Koruma Hizmetleri:                                                                          2.133.751,92-TL

06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri:                                                          2.009.360,38-TL.

Olmak üzere 6.819.960,55-TL gider tahakkukunun yapıldığı,

2019 mali yılı gelir ekonomik sınıflandırması aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ:

Bütçe                   Gelirinin Türü                                                   Gelir Miktarı    

800.01                    Vergi Gelirleri                                   306.089,51TL

800.03                    Teşebbüs ve mülkiyet Gelirleri                    796.929,29-TL

800.04                    Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gel.      0,00 -TL

800.05                    Diğer Gelirler                                                5.149.395,81-TL

800.06                    Sermaye Gelirleri                                           0,00 -TL

Olmak üzere toplam 6.252.414,61-TL gelir elde edildiği,

3- Mali Denetim Sonuçları: Belediyemiz meclisinin 08.01.2021 tarih ve 02 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu 2020 mali yılı gelir ve gider hesaplarının denetimini 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri aralığında tamamlamış olup 16.03.2021 tarihinde belediye meclisine sunmuştur.

4- Diğer Hususlar:

      a) Belediyenin Borç Durumu:

1- İller Bankasında Alınan Kredi:                                                               1.842.140,00.-TL

2- Bütçe Emanetleri Hesabı:                                                                          709.543,42.-TL

3- Ödenecek vergi ve fonlar hesabı:                                                                          0,00-TL

     4- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı:                                                    0,00 .-TL

5- Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilât Hs.                     39.813,53.-TL

6- Kamu İdareleri Payları Hesabı:                                                                  166.463,72-TL

7-Vadesi geçmiş ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlarımız:                     9.153.540,38-TL

B- Performans Bilgileri: 

1-      Faaliyet ve Proje Bilgileri:

A) Çevre Düzenlemesi:

a) İlçemizin Kanalizasyon inşaatı sonucu bozulan yollara kilitli parke taşı döşeme işi.

b) 6360 Sayılı Kanun çerçevesinde statüleri değişerek mahalleye dönüşen köylerimizin Çöp Toplama Hizmetlerinin yapılması.

c) Belediyemize ait Adnan Menderes ve Metin Yayan parklarının restore edilmesi. 

d) Belediyemiz makine ikmal amirliğinin restore edilmesi.

 

e) Refüjlerin yenilenmesi ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

 

f) İlçemiz merkezi ve bağlı mahallelerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyemiz imkânlarıyla 300 adet çöp konteynırının dağıtılması

B) Eğitim ve Öğretim Faaliyeti;

a) İlçemiz içerisinde bulunan tüm okullarımızın çeşitli ihtiyaçları (inşaat, test, tatil kitabı, hazırlık kitabı vb.) Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

b) İlçemiz nüfusuna kayıtlı ve üniversitede okuyan tüm öğrencilere 3 defa eğitim yardımı yapıldı.

c) Talepte bulunan tüm okullara bakım ve onarım yardımı yapıldı.

C) Hizmet Araçları Alım ve Yapım Faaliyeti:

a) 2020 Yılı içerisinde herhangi bir yeni veya hibe araç alınmamıştır.

D) Memur ve İşçi Alacakları:

a) Belediyemiz teşkilat kadrosundaki tüm Memur ve İşçi alacakları ödenmiştir.

E) Spor Faaliyetleri:

a) Hatay 2. Amatör Kümede mücadele eden Kumluspor’a her türlü yardım sağlanmaktadır.

F) Yardım Faaliyetleri:

a) İhtiyaç sahibi 1400 aileye Ramazan Ayı boyunca Gıda Paketi dağıtılmıştır.

b) İhtiyaç sahibi ailelerin cenazelerinde çeşitli gıda yardımları yapılmıştır.

c) Hasta vatandaşlarımıza tedavi sürecinde taşıma hizmetleri sunulmuştur.

d) İhtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine çeşitli bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

G) Sağlık Faaliyetleri:

a) İlçe merkezi ve bağlı mahallerde bulunan Çöp Konteynırları ve bataklıklara (göletlere) dezenfekte (İlaçlama) çalışmaları yapıldı.

b) İlçemizde ki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dezenfekte çalışmaları yapıldı.

c) İlçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın hanelerine dezenfekte çalışmaları yapıldı.

H) İstihdam (Zabıta, Evlendirme ve Fen İşleri) Faaliyetleri:

a) 2020 yılı içerisinde belediyemize müracaat eden 19 esnafımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

b)  İlçemizde inşaatı devam eden 3 kişiye Yapı ruhsatı, 4 kişiye yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

J) Evlendirme İşlemleri:

2020 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme dairesine müracaat eden, 131 çiftin evlenme akdi yapılmıştır.

YAPILAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR:

 1. Bozuk olan yolların kilitli parke taşı ve stabilize malzeme ile kaplanması
 2. Doğuayrancı ve Muharrem Mahallelerimize Halısaha Yapım işi
 3. İmara uygun açılmayan cadde ve sokak yollarının açılması
 4. Parkların restore edilerek, yeşil alan çalışmalarının yapılması (Halısaha, Metin Yayan, Adnan Menderes, Aziz Tarım)
 5. Refüj ve Temizlik çalışmalarının yapılması
 6. Merkez ve mahallelerimize yeni çöp konteynerlerinin kazandırılması
 7. Pandemi sürecinde ilçe merkezi ve bağlı mahallere dezenfektan çalışmalarının yapılması
 8. Cami ve okullara çevre ve ihata duvarlarının inşa edilmesi (N.H.K İlkokulu, Muharrem Camii)
 9. Cami ve okulların bakım onarımlarının yapılması
 10. Makine İkmal Amirliğinin Restore Edilmesi
 11. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve maske tedarikinde sıkıntı yaşamamak amacıyla maske dikiş atölyesi kurulması
 12. Akkuyu ve Aktaş Mahallelerine Drenaj Kanalı yapılması
 13. Kırcaoğlu Düğün Salonu Bakım Onarımlarının Yapılması

PLANLANAN ÇALIŞMALAR:

1-İlçe merkezi ve mahallelerimizin muhtelif cadde ve sokak yollarının parke taşı ile kaplanması

2-Açılmayan yol, cadde ve sokakların açılması ve stabilize malzeme ile dolguları yapıldıktan sonra parke taşı ile döşemesi.

3-Temizlik Çalışmalarının merkez ve bağlı tüm mahallelerimizde uygulanması

4-Brikethanelerin şehir dışında uygun bir alana taşınması

5-İlçemiz Semt Pazarının Halkımızın hizmetine sunulması

6-Merkez Kapalı Düğün Salonunun yapılarak halkın hizmetine sunulması

7-İhtiyaç duyulan mahallelerimize çocuk oyun gruplarıyla donatılmış çocuk parkları yapılması

8-Eski TİGEM Arazisinin Sosyal Alan Haline Dönüştürülerek Halkımızın Hizmetine Sunulması

9- Afrin Kenarının çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının yapılması

10- Parke Taşı Makinesinin aktif hale getirilerek, kilitli parke taşının belediyemiz tarafından üretimin sağlanması

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler: 

1-      Üst makamların stratejik yönetime ve hedeflere sahip çıkması ve öncülük etmesi

2-      Etkin bir vatandaş şikayet yönetim sürecinin olması

3-      İlçenin Amik Ovasının merkezinde olması sebebiyle ulaşım imkânının rahat olması

4-      Her mevsim uygun iklim şartlarının yaşanması

5-      Düz ova olması ve arazilerinin kalitesi sebebiyle yılda birden çok zirai ürün alınabilmesi

6-      Pamuk ürünün Ege tipi 1. sınıf kalite olması

7-      Tarıma dayalı geniş arazilerin mevcut olması

8-      Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması

9-      İlçe içme suyunun ihtiyaca cevap vermesi

10-  Eğitim – öğretim için yeteri okulun bulunması

11-   İhtiyaca cevap verebilecek kadar park ve çocuk oyun bahçelerinin olması

12-   Tüm mahallerde sosyal faaliyetlerin yapılabileceği çok amaçlı salonların olması

13-   Kişi başına aktif yeşil alanların büyüklüğünün il standartlarının üzerinde olması

14-   Sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranlarının yüksek olması

15-   Amatör spor kulüplerine destek ve işbirliğinde ciddi çalışmalar bulunması

16-   Son dönemde ihtiyaç analizlerine dayalı olarak geliştirilmiş, pek çok proje bulunması

17-   Son dönemde ihtiyaç analizlerine dayalı olarak geliştirilmiş, pek çok proje bulunması

18-   Sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranlarının yüksek olması

19-  İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde çocuk ve gençlere yönelik halısaha voleybol ve basketbol gibi spor alanlarının olması

20-  Reyhanlı Barajının büyük bir kısmının ilçemiz sınırları içerisinde bulunması

B-Zayıflıklar:

1-      Nüfusa bağlı olarak Belediye Paylarının düşük olması

2-      Genel borçların yüzdesel olarak son beş yıllık dönemde ciddi oranda artmış olması; kamuya olan borçların (vergi, sgk payı ve diğer paylar) bunun içerisinde büyük ölçüde rol oynaması,

3-      İlçenin deprem kuşağında olması

4-      Kentlilik kültürünün zayıf olması

5-      Kültürel tesislerin yetersiz olması

6-      Ayniyat yönetiminin yetersizliği

7-      Mevzuat eğitimlerine ihtiyaç olması

8-      Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği

9-      İlçe merkezi sınırları içerisinde geçen ve Reyhanlı ile Kumlu ilçelerini birbirinden ayıran Afrin Çayı dere yatağının ıslah edilmemiş olması

10-  Tanıtım ve pazarlama yetersizliği

11-  Sınır ilçesi olunmasına rağmen sınır ticaretinin gelişmemiş olması

12-  Zeytin Dalı Gümrük Kapısında ilçenin ve bölge halkının kalkınması konusunda yeteri kadar faydalanılmaması

13-  İlçe Halkının geçim sıkıntısı sebebiyle diğer ülke ve şehirlere göç vermesi

14-  Bölgemizde yetiştirilen zirai ürünlerinin düşük piyasa fiyatları nedeniyle pazarlama sıkıntısı yaşaması

15-  Atık yönetimi ve arıtma tesisi konusundaki yetersizlik

16-   Kalifiye eleman yetersizliği

C-Fırsatlar

1.      147 Bin Dekar ekilebilir tarım arazisi olması

2.      Zeytin Dalı Gümrük Kapısının bulunması

3.      Hatay Havaalanı’na yakın olması

4.      İmar planı yapılacak geniş alanların bulunmaması

5.       Nitelikli işgücüne sahip olunması

6.      Zirai tarım ürünlerinin çeşitliliği

7.      Dünyada kalite bakımından ikinci sırada yer alan Hamamat Termal kaplıca suyunun ilçemiz sınırları içerisinde olması

8.      Hayvancılık için geniş otlak arazilerin bulunması

9.      Genç nüfusun fazlalığı

10.   İlçenin sosyo ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik çok sayıda proje bulunması

11.  Reyhanlı Barajı dolayısıyla birçok kuş türünün uğrak yeri olması

D - Tehditler

1-      Kısıtlı maddi imkânsızlıklar nedeniyle proje ve yatırımların hayata geçmesinde zorluk yaşanması

2-      Kış aylarındaki yağışlara bağlı olarak tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin sular altında kalması

3-      Birinci derece deprem kuşağında olması

4-      Sanayi alanın olmaması nedeniyle bölge halkının Kırıkhan Reyhanlı ve Antakya gibi komşu ilçelerde ihtiyaçlarını karşılaması

5-      Merkezi iş alanları dışında yer alması

6-      İstihdam sorunu

7-      Sürekli olarak göç vermesi

8-      Suriyeli nüfusun varlığı

C- Değerlendirme: Kumlu İlçesi, Hatay İlinin en küçük ilçesidir. Ekonomik nedenlerle halkının bir bölümünün çalışmak üzere göç etmesi, işsizlik sorunu, ilçe halkının gelir düzeyinin düşük olması sebebiyle mahalli manadaki gelirlerimizi tahsil etmekte zorlanmaktayız. 2380 Sayılı Kanun gereğince Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere aktarılan % 6 pay miktarlarının mutlak suretle arttırılması gereklidir. Belediye gelirleri ile gider tahakkukları karşılaştırıldığında görüleceği gibi ödemeler ancak memur- işçi maaş net ödemeleri ile acil ödemelere kifayet etmektedir. Tahakkuk eden SSK primleri, Emekli Sandığı kesintileri ve vergi borçlarımızın ödenmesi imkânsız hale gelmiştir. Uzlaşma borçlarımız kapsamında kesilen paylarımız memur – işçi net maaş ve ücret ödemelerini de sıkıntıya sokmuştur.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:  Ekonomik olarak zor durumda bulunan Mahalli İdarelerin bu sıkıntıda bir an önce kurtulmaları için acil kaynakların oluşturulması, pay miktarlarının arttırılması, kalifiye elemanın sağlanması için bakanlık nezdinde eğitim programlarının belirli periyotlarla düzenlenmesi gerektiği kanaat ve görüşündeyim.

 

      Belediye başkanı faaliyet raporu üzerinde lehte veya aleyhte konuşmacı olup olmadığı soruldu lehte veya aleyhte konuşmacı olmadığından oylamaya geçildi yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabulüne;

 

 

KARAR

 

Belediyemiz Meclisinin 02.04.2021 gün ve 22 sayılı kararın yazılı olduğu şekli ile kabulüne alınan kararın gereği ve bilgi için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine Meclisimizce karar verildi.

 


Mehmet DELİ                                               Mehmet GEÇEN                             Hasan ÖNALIR

Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip